لوح بینایی 2

ناموجود
کد محصول RC6990779843

لوح بینایی عنوانی است برای تحلیل تاریخ حکومت امام علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه. کتاب با مباحثی مقدماتی درباره عصر خلفا آغاز میشود. زیرا تاریخ حکومت امام علی(ع) معطوف به آن دوره و تحولاتی است که در آن شکل گرفت. این مباحث دربگیرنده سه بخش است. بخش اول: تحلیل تحولات عصر خلفا، بخش دوم : امام علی(ع) در عصر خلفاو بخش سوم: شورش بر عثمان. در پی این مباحث مقدماتی به عصر حکومت امام علی(ع) و تحلیل تاریخ آن در هشت بخش پرداخته شده است.

بخش اول: بیعت با امام علی(ع)، بخش دوم: اصلاحات امام علی(ع) در حکومت .بخش سوم: مشکلات پیشاروی، مخالفت ها و مقابله با اصلاحات امام علی(ع)، بخش چهارم: فتنه جمل.بخض پنجم: استقرار امام علی(ع) در کوفه. بخش ششم: پیکار صفین.بخش هفتم: آشوب خوارج و بخش هشتم: پس از نهروان تا شهادت.

×
×