سیری در تربیت اسلامی

ناموجود
کد محصول RC1452923042
نوع جلد
  • شومیز

نوشتار حاضر مروری است بر مهم ترین مباحث تربیتی در آموزه های اسلامی که بر اساس آموزه های قرآن و برگرفته از آموزه های تربیتی پیامبر اکرم (ص) و اوصیای وی سامان یافته است . این مباحث در 384 صفحه در پنج بخش تنظیم شده است که حلقه هایی به هم پیوسته و دارای یک جهت گیری اند و در مجموع نظامی تربیتی را به وجود می آورند . در بخش نخست مقدماتی در جایگاه و ضرورت تربیت و مفهوم و تعریف تربیت آمده است . در بخش دوم موانع و مقتضیات تربیت بررسی شده است که تربیت با رفع موانع و ایجاد مقتضیات سامان می یابد . در بخش سوم به مبانی تربیت پرداخته شده است یعنی مباحث معرفت شناسی زیر ساختی که همه چیز تربیت به آن ها بازمی گردد و با تغییر آن ها همه مسائل تربیتی تغییر می کند  . در بخش چهارم اصول تربیت یعنی قواعد کلی عملی ثابت حاکم بر همه امور تربیت بحث شده است . اصول تربیت بر مبانی استوار می شود . در بخش پنجم روش های تربیت یعنی راه حل های متغیری که به تناسب افراد ، اوضاع و احوال و شرایط اتخاذ می شود ارائه شده است . روش ها تابع اصول و برخاسته از مبانی سامان می یابد .

چاپ پانزدهم بهار 1393

×
×