تفکر و تدبر

ناموجود
کد محصول RC8764212672

تفکر و تدبر در زندگی از اصول اساسی در سبک زندگی نبوی است.آیات قرآن کریم و آموزه های نبوی و راه و رسم پیامبر اکرم (ص)و آموزه ها و راه و رسم پیشوایان دین به صراحت بیانگر آن است.

در منطق قرآن کریم و سبک زندگی نبوی بسامانی و درستی و موفقیت در زندگی وابسته به تفکر و درستی و تدبر در امور است.


×
×