بازی با مرگ

300,000ریال
کد محصول RC7067960450

دیگر مطمئن شده بودم که درگیر ماجرای غریبی شده ام. یک عمر بر پایه ی منطق و به دور از مسائل فراطبیعی زندگی کرده بودم و اکنون این اتفاقات را با چشم هایم می دیدم و ناچار بودم باور کنم.سنگ ‌روی میز توجهم را جلب کرد. یک سنگ کاملا گرد، کرم رنگ با رگه های طلایی که در تاریکی نور سبز رنگی از آن ساطع می شد. سنگ عجیب را از روی میز برداشتم و طبق ‌فرمایشات حضرت آقا در جهت ساعتگرد چرخاندم. در طرفة العینی برقی همه جا را سفیدکرد. گویی کور شده باشم.

×
×